CAml

CAml je asistenčný systém a compliance služieb v nasledujúcich oblastiach:

 • Modul AML – prevencia legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu, uplatňovanie medzinárodných sankcii (AML dotazník, AML hlásenia, vyhľadávanie v sankčných zoznamoch, kontrola a porovnávanie či sa klient nachádza v zoznamoch…..,evidencia politicky exponovaných osôb podľa §6 AML zákona)
 • Modul Projekty – príprava a koordinovanie projektov pre klienta (pridávanie úloh, plnenia úloh zainteresovaných zamestnancov, zdieľanie spoločných podkladov, náklady a výnosy projektu)
 • Modul Plocha –  systém slúži na vytváranie a posilňovanie vzťahov so zákazníkmi. Vzťahy možno vyjadriť aj ako spokojnosť klientov s produktami a službami. Možno si ich predstaviť aj ako chobotnicu, ktorej chápadlá tvoria komunikačné kanály spoločnosti – pošta, e-mail, evidencia klientov, marketingové kampane, rôzne dotazníky na klienta, úlohy jednotlivých zamestnancov. Informácie sa zo všetkých týchto kanálov zbierajú a pridávajú ku konkrétnemu klientovi.
 AML obecne používaná skratka pre boj proti praniu špinavých peňazí (Anti-Money-Laundering)
AML zákon 297/2008 Z.z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Compliance Čo je Compliance (slovenský preklad oddelenie súladu) čo vlastne robí alebo má robiť: dozerá na funkčnosť a dodržiavanie vnútorných predpisov spoločnosti

Pre koho je tento systém určený

Obstarať si, schváliť a uplatňovať Program vlastnej činnosti povinnej osoby do praxe ukladá niektorým osobám v zmysle §5 AML zákona, ktorý určuje povinnú osobu:

 • banka
 • finančný poradca
 • poisťovňa
 • prevádzkovateľ hazardnej hry
 • poštový podnik (napr. aj kuriérska spoločnosť)
 • súdny exekútor
 • správca (napr. konkurzný správca)
 • audítor
 • účtovník (napr. s.r.o., ktorá má túto činnosť zapísanú v Obchodnom registri)
 • daňový poradca
 • realitná spoločnosť
 • advokát (napr. ak poskytuje klientovi právnu službu, ktorá sa týka založenia obchodnej spoločnosti)
 • notár
 • ekonomický poradca
 • veriteľ
 • záložná
 • právnická alebo fyzická osoba oprávnená uvádzať na trh výrobky z drahých kovov alebo drahých kameňov
 • poskytovateľ služieb správy majetku, alebo služieb pre obchodné spoločnosti, ak nie je povinnou osobou podľa §5 ods. 1 pism. h) alebo j) zákona o AML
 • prevádzkovateľ aukčnej siene, právnická alebo fyzická osoba oprávnená obchodovať s umeleckými dielami, zberateľskými predmetmi, starožitnosťami, kultúrnymi pamiatkami

Naše služby poskytujeme v rôznych formách – od jednotlivých produktov, až po ucelené riešenia. S klientom komunikujeme vždy priamo a Váš projekt vedie vždy konkrétny špecialista. Systém CWA spĺňa všetky štandardy GDPR.  Poznajte svojho zákazka. Údaje v systéme CWA od spoločnosti Next Form, spol. s r.o. Vám pomôžu splniť požiadavky zákona o AML a efektívne a rýchlo znížiť riziká spojené s obchodom.

Naši klienti  a partneri si môžu vybrať a získať informácie, ktoré sú prispôsobené ich potrebám, procesom a stratégii riadenia rizík.

Databázu CWA je možné rozdeliť do 4 hlavných celkov:

CAml PEP (politicky exponované osoby) – obsahuje politicky exponované osoby (PEP) a dôležité osoby z viac ako 240 krajín.

 

CAml Sanction Lists – obsahuje všetky zoznamy finančných sankcií, ktoré uverejňujú regulačné úrady a iné oficiálne národné a medzinárodné organizácie a inštitúcie.

 

CAml Blacklist – Kontrolné záznamy a čierne listiny poskytujú „varovné upozornenie) od finančných inštitúcii a orgánov dohľadu.

 

CAml Štátne podniky – Kompletná databáza štátnych podnikov je nevyhnutným nástrojom každej spoločnosti.